دستگیری و انهدام تیم حفاری اشیاء عتیقه در سوق کهگیلویه