ضرورت متناسب سازی سیستم کشاورزی با شرایط چهارمحال و بختیاری