آمادگی دانشگاه‌های ایران برای حفظ صلح و دوستی با کشورهای منطقه خزر