حکم قاتل دومحیط‌بان هرمزگانی؛دو بار قصاص نفس با طناب دار درملأعام و 5 سال حبس تعزیری