سفر استاندار و هیئت اقتصادی استان «اُمسک» روسیه به کهگیلویه و بویراحمد