سفر رئیس اجرایی افغانستان به پاکستان پس از دیدار با مقامات عربستان سعودی