تغییر مالکیت بیش از یک میلیارد برگه دارایی مالی در بازار سهام