انتخابات هیأت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه برگزار شد/سبحانی فر رئیس و سادات نژاد نایب رئیس