تعیین شاخص برای تشخیص رجل سیاسی در لایحه جامع نظام انتخابات/ وزیر کشور تحت نظر هیئت عالی انتخابات مسئول برگزاری انتخابات است