آحاد مختلف مردم در قبال سیاست های اقتصاد مقاومتی مسئولند