تشکر از دولت برای مهار تورم افسار گسیخته/مجلس به اشتغال و کمبود آب توجه کند