نیروهای پلیس نیویورک به تلفن های هوشمند ویندوزی مجهز شدند