قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان با فرمان رئیس جمهوری اجرایی شد