درخواست سنای افغانستان برای بررسی کمک مالی عربستان به طالبان