یمنی‌ها مواضع مزدوران سعودی‌ در جیزان را در هم کوبیدند