رشد 2 برابری مصرف گاز در بخش صنعت و نیروگاه در همدان