صدور مجوز تدوین استاندارد بین‌المللی در ادویه‌ها با محوریت خراسان رضوی