همگرایی بیشتر برای اجرای منشور خواهرخواندگی «یزد» و «یاسبرین»