توسعه کوچکترین راکتور جهان از سوی پکن برای کنترل دریای جنوب چین