نیروهای یمنی مواضع ارتش سعودی را در چند منطقه جیزان موشکباران و گلوله باران کردند