شهرهای ثروتمند تا سال 2030 پر از خودروهای الکتریکی خواهند شد