تفسیر موسع آمریکا از مفهوم «جنایت جنگی» در راستای حمایت از عربستان و رژیم صهیونیستی