برای تحقق تمامی بندهای سیاست‌های جامع انتخاباتی برنامه‌ریزی می‌کنیم