کمبود اعتبارات برای نگهداری راه‌ها/ نصب ۵۰۰ دوربین در جاده‌ها