نشست بریکس، دخالت‌های نظامی و تحریم‌های یکجانبه را محکوم کرد