نامداران صنعت تاسیسات از ایران و33 کشور در تهران گردهم می ییند