تاخیر در تحویل هواپیماها به ایران به مذاکرات بین ایران ایر، ایرباس و بوئینگ مربوط است