برگزاری رزمایش شبانه دفاع از کوی و برزن در استان مرکزی