بررسی طرح های الویت دار و محرک توسعه استان درجلسه مجمع نمایندگان مازندران