مشارکت بخش خصوصی؛ لازمه سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت