تاکید بر پاسخگویی عملیاتی به سهام داران پدیده شاندیز