قوانین انتخاباتی نباید با سیاست های کلی مغایر باشند