۷ هزار میلیارد تومان، معوقات غیرقابل وصول بانک سرمایه