توقیف ۳۵۰ خودرو به علت آلودگی صوتی و بدپوششی در قم