نگاه گزینشی به سیاست های کلی انتخابات نداشته باشیم/این سیاست ها زمینه شفاف سازی را فراهم می کند