۷۵ درصد فراورده‌های غذایی، برچسب چراغ راهنمای تغذیه‌ای دارند