تشریح عملکرد آبفاهای استان یزد در شش ماهه نخست سال