سبک زندگی سالم، ترکیبی از تغذیه و فعالیت بدنی مناسب