فعال سیاسی فلسطینی: داعش و سعودی درخونریزی تفاوتی با هم ندارند