ورود ۲۷۹۳ نفر به فرایند خرید مسکن از طریق فرابورس در هفته گذشته