السیسی خواستار هماهنگی بیشتر قاهره و ریاض در مسائل سیاسی شد