شفاف سازی فضای اقتصادی؛ درخواست فعالان اقتصادی از دولت