اسلام انحرافی با آمریکا، انگلیس و تکفیری ها سازش دارد