نوه امام: امام خمینی در بیان فتواى حلیّت شطرنج استدلال فقهى کاملى بیان داشته اند/ کینه هاى متحجرین، اکنون شخص امام را هدف گرفته است