تضاد دیدگاه‌های مصر و عربستان در مورد سوریه؛ قاهره حمایت از دمشق را علنی می‌کند