محدودیتی برای توسعه همکاری‌های علمی با بنیاد ملی علم ایران وجود ندارد