بازگشت موسو؛ تبدیل SUV ناموفق سنگ یانگ به وانتی دیزلی