نام Salesforce نیز از فهرست خریداران احتمالی توییتر خط خورد