صندوق توسعه صنایع دریایی 6 قرار تامین مالی امضا می‌کند