حبیبی: نبردها در حلب و موصل نقطه پایان حیات تروریست ها است